Παναγίας του Δέτη απολυτίκιον και στιχηρά προσόμοια

Απολυτίκιον Παναγίας Δέτη Μηλλιαράδων

Ήχος α΄ Της ερήμου πολίτης

Την θείαν, νοερώς, προσκυνούμεν εικόνα σου
και γονυκλινώς ικεσίας σοι προσάγωμεν Δέσποινα,
την θείαν σου βοήθειαν, θερμώς
επιζητούντες αναμέλπομεν ωδάς,
προστασία γαρ υπάρχεις νυν και αεί
των πίστει προστρεχόντων σοι.
Δόξα τοις σοις χαρίσμασι Αγνή
δόξα τω σε χαριτώσαντι
δόξα τω εν τη μήτρα σου
ασπόρως ενανθρωπίσαντι.


Στιχηρά προσόμοια

Ήχος α΄ Των ουρανίων ταγμάτων


Στίχ. Ότι παρά τω Κυρίω το έλεος, και πολλή παρ’  αυτώ λύτρωσις, και         αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ, εκ πασών των ανομιών αυτού.


Την κεκρυμμένην εικόνα σου, Νύμφη ανύμφευτε,
εν τω σπηλαίω τούτο, νοερώς προσκυνούμεν
Άχραντε Παρθένε σώζε ημάς
τη μητρική σου αγκάλη προστρέχοντας
ότι εν σοι Θεοτόκε, μετά Θεόν,
παρηγορίαν ανευρίσκομεν.


  Στιχ. Αινείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επανέσατε αυτόν πάντες οι λαοί.

Εκδιωχθείσα  Παρθένε η ιερά σου εικών
υπό εχθρών απίστων, καταφύγιον εύρε
και γέγονας ημών πάντων καταφυγή
των ευλαβώς προστρεχόντων σοι
και εχαράχθη άνωθεν ο Σταυρός
σημείον του Υιού σου πανίερον.


Στιχ.  Ότι εκραταιώθη το έλεος αυτού εφ’ ημάς, και η αλήθεια του Κυρίου μένει εις τον αιώνα.

Υπεραγία Παρθένε Ευαγελίστρια
σήμερον συνελθόντες, ευλαβώς προσκυνούμεν
την κεκρυμμένην εικόνα σου νοερώς
όμβρους δακρύων εκχέοντες
και τας ελπίδας μας πάσας Μήτηρ Θεού
εν τοις ποσί σου αποθέμενοι.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου