Αγάπη

Αγαπητοί μου,
αν με κάποιο τρόπο εξαφανίζονταν όλα τα ιερά κείμενα του χριστιανισμού και μέσα σ'  αυτόν τον χαλασμό, ένας μακρινός ερευνητής έβρισκε μόνο τις λέξεις, αγάπη, ανάσταση, Χριστός, αυτές θα του ήταν αρκετές να κατανοήσει το νόημα και την ουσία της χριστιανικής θρησκείας.
1. Στο ευαγγέλιο του Όρθρου της Μεγάλης Τρίτης διαβάζουμε: "...Ο δε Ιησούς είπεν αυτώ, "αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη τη καρδία σου, και εν όλη τη ψυχή σου, και εν όλη τη διανοία σου". Αύτη εστί πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε ομοία αυτή "Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν". Εν ταύταις ταις δυσίν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται."
Όλες οι άλλες χριστιανικές αρετές είναι απόρροια της αγάπης. Αγάπη βέβαια αληθινή, ανυπόκριτη όπως μας την περιγράφει ο απόστολος Παύλος στην Α΄επιστολή του προς Κορινθίους:
 Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμι. και εάν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και εάν παραδώ το σώμα μου ίνα καυθήσομαι, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι. Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται, η αγάπη ου ζηλοί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ουκ ασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία. πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. είτε δε προφητείαι, καταργηθήσονται. είτε γλώσσαι παύσονται. είτε γνώσις καταργηθήσεται. εκ μέρους δε γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν. όταν δε έλθη το τέλειον, τότε το εκ μέρους καταργηθήσεται. ότε ήμην νήπιος, ως νήπιος ελάλουν, ως νήπιος εφρόνουν, ως νήπιος ελογιζόμην. ότε δε γέγονα ανήρ, κατήργηκα τα του νηπίου. βλέπομεν γαρ άρτι δι΄εσόπτρου εν αινίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον. άρτι γινώσκω εκ μέρους, τότε δε επιγνώσομαι καθώς και επεγνώσθην. νυνί δε μένει πίστις, ελπίς, αγάπη, τα τρία ταύτα. μείζων δε τούτων η αγάπη.
2. Εάν έλειπε από την Εκκλησία το γεγονός της Αναστάσεως, αυτή θα ήταν καταδικασμένη να σβήσει συγχρόνως με τη γέννησή της! (ει δε Χριστός ουκ εγήγερται, κενόν άρα το κήρυγμα ημών, κενή δε και η πίστις υμών) Γι' αυτό το λόγο η Ανάσταση του Κυρίου μας είναι για ολόκληρο το χριστιανικό κόσμο, και ιδιαίτερα για την Ορθοδοξία μας, η «εορτή των εορτών και η πανήγυρις των πανηγύρεων» και όλοι οι πιστοί «αγαλομένω ποδί» προσέρχονται να απολαύσουν την πλούσια πνευματική τράπεζα του Αναστάντα Λυτρωτή μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου